ລາຍການຂ່າວ-ແຈ້ງການ

ເງື່ອນໄຂ

ການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ II 2010/11...

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິກະສິກໍາ ສະບັບປັບປຸງ...