ລາຍການວາລະສານສະຖິຕິປະຈຳປີ

2020

Year book_2020.pdf

ເບິ່ງຄືນ

2019

001. YearBook2019_Combine.pdf

ເບິ່ງຄືນ

2018

01.1.Yearbook2018_PDF.pdf

ເບິ່ງຄືນ

2017

YearBook 2017

23.01.2019

Year book 2017.pdf

ເບິ່ງຄືນ

2016

YearBook 2016

23.01.2019

Year book 2016.pdf

ເບິ່ງຄືນ

2015

YearBook 2015

23.01.2019

Year book 2015.pdf

ເບິ່ງຄືນ

2011

1/2

CENSUS 2011

28.01.2020

LAC_2011_Final_Report_Eng_20120620_draft-1.pdf

ເບິ່ງຄືນ

2011

2/2

CENSUS 2011

28.01.2020

Lao Census report 2010.2011.pdf

ເບິ່ງຄືນ

2010

YearBook 2010

18.01.2019

2010_yearbook.pdf

ເບິ່ງຄືນ

2009

YearBook 2009

18.01.2019

2010_yearbook.pdf

ເບິ່ງຄືນ

1975

Year Book 1975 - 2015.pdf

ເບິ່ງຄືນ